همه رنگارنگ بودن را دوست دارند
خدا یک رنگی را
چادری ها را