من حیوان نیستم

من انسانم

کاری نمی کنم که تو با دید حیوانی ات

مثل یک حیوان به من نگاه کنی