دخترم
ارزشم را فریاد می زنم
با چادری بودنم
با محجبه ماندنم