خواب و خیالات نیست

که خواب دیده اند،که خیالاتی دارند، برای ما..

می دانند هر کاری که بخواهند در این جامعه بکنند

هر فسادی که بخواهند در این جامعه ایجاد کنند

با خراب کردن ما دختران است

چون فهمیده اند که هر جامعه ای که خوب تربیت شده است را

مادرانی تربیت کرده اند

از جنس زن

از جنس من و تو

هوای خودت را داشته باش

خیلی با ارزشی