هر وقت دلت را زدند از تیرگی چادرت…
سیاهی کعبه را به یاد بیاور که همرنگ توست…
بانویِ همرنگ خانه ی خدا…
افتخار کن به رنگ چادرت..
که همرنگِ چادر خانه خداست…