مَن یکـــ دختر چادری ام...
نه پاهایم ده سانت از زمین بالاتر است...
نه روسری ام ده سانت از سرم بالاتر...
میدانم این چیزها مرا بالا نمیبرد
چادر ساده ای میپوشم..
قد یــــک دنیا برایم می ارزد
با تمام رنگارنگ هایی دنیا عوضش نمیکنم...
این نعمتی است که شکر زیاد می خواهد