بوی پیری جامعه می آید

یعنی بوی ارزش من و تو

برای بقای یک نسل

برای بقای یک جامعه(قبول دارید سن ازدواج خیلی بالا رفته؟ قبول دارید که برای ازدواج زیاد سخت گیری می کنیم؟ این طور پیش بریم ایران رو از دست خواهیم داد... بهانه خیلی از پسر ها نبود دختر پاک است و بهانه خیلی از ما دخترها نبود شرایط مناسب برای ازدواج... پاکی من و تو به پاکی مان در جامعه مشخص می شود...به محجبه بودنمان...به اخلاق خوبمان...به حفظ دین و ایمانمان)