وقتی می فهمم که نگاه مردم به من

به عنوان یک دیندار است

بیشتر مصمم میشوم

که رفتارم را

که برخوردم را

که لبخند هایم را

که صحبت کردن های را

کنترل کنم