چادری هایی را میشناسی کِه حرمت
آن را نگه نمیدارند.
باور کن این قانع کننده نیست برای
"چادر نداشتن  تو"
حال که اینقدر دلسوز حریم  چادری...
حال که دلت پاک است
تو حرمت  حجاب زهرا (س) را نگه دار...
و به همه ثابت کن:
"همه ی چادری ها بد نیستند"