هخامنشیان هم محجبه بودند

من هم یک ایرانی ام

پس باید محجبه باشم