چه در خیابان
چه در خانه فامیل
چه در فضای مجازی

هدف شیطان من و تویی هستیم
که قرار است مادری کنیم
برای یک نسل