گاهی دست هایت را به آسمان بلند کن

یا پیشانی ات را به خاک بگذار

و خدا را شکر کن

که در این آشفته بازار دنیا

چادرت را

حجابت را

توانسته ای حفظ کنی