بعضی وقت ها هم باید دل رو به دریا زد

باید جرأت به خرج داد

باید ثابت کنی که می تونی نه بگی

گاهی اوقات باید ثابت کنی که می تونی چادری باشی

به خودت

به همه

باور کن که می تونی