آنجا* زینت ها
 خرج میشود
و اینجا گنج


*غرب را می گویم، همان جایی که زن ها تنها وسیله ای برای بازی مرد ها هستند...