محجبه ام نه به دلیل قدمت حجاب در ایران
محجبه ام نه بخاطر انتخاب گذشتگانم
محجبه ام چون عاشق حجابم
چون پاکی سیاهی بی حدش را دوست دارم
چون یاد گرفته ام حیا زیر رنگ مشکی اش پرنگ تر است


ـــاز فاطی نخودیــــــ