سختی چادر پوشیدن را

دشواری محجبه بودن را

و گاه سنگینی نگاه های تمسخر آمیز را

فراموش می کنم

وقتی یاد سختی های زنانی می افتم که در مکه بودند

یا در شعب ابی طالب

و یا در مدینه و شام

و یا در کربلا