این جا پاتوق چادری هاست. همه دعوتید تا هر حرفی از دلتون برمیاد به سر انگشتانتان بیاورید و برای من بنویسید. همه را همین جا منتشر می کنم. بهترین هایش را در سایت چادری ها
فقط حتما یک راه ارتباطی برام بگذارید که بتونم در صورت نیاز در مورد حرف هاتون سؤآلاتی رو بپرسم.
این جا پاتوق شما چادری هاست.