کم کم باید همدیگر را بشناسیم. این جا کم کم وبلاگ های دوستان را اضافه می کنم.

اولین دوست: آرام دل

دوست دوم: نسیم

دوست سوم: لحظه های عمرم

چهارمین دوست: فداک

پنجمین دوست: رهروان / مسلمون

ششمین دوست: دل نوشته های یک دختر شیعه

هفتمین دوست: دهکده دوستی

هشتمین دوست: نخود بانو

نهمین دوست: قرارگاه فاطمه (س)

دهمین دوست: پایان خوب انتظار

یازدهمین دوست: اوغ

دوازدهمین دوست: راه چوبی

سیزدهمین دوست: شمیم زندگی

چهاردهمین دوست: لیپ لوپ

دیگر دوستان: او خواهد آمد /  قرارگاه عشاق / شیعه / تکست گرافی / افسران حضرت حجت / سقلمه