چادر زینتست بر روی جسم 

میگویی چه جور زینتیست که میپوشاند؟

زینت است چون میپوشاند چیزی هایی که مالکش هستم

زینت است چون ارزشم را حفظ میکند

پاکی و صداقتم را به رخ میکشد

با سیاهی اش سیلی میزند بر چشمی که بیهوده به سمتم بچرخد 

زینت و زیبایی چادرم بر پوشیدگی اش است 

زیبایی چادرم وقتی مشخص میشود

که فروشنده لباس میگوید خانم این دامنش کوتاه است بلند تر بیاورم؟

انگار فکر میکند همیشه چادرم بر سرم است
زیبایی چادرم زمانی رخ نشان میدهد

که راننده تاکسی خانمی صدایم نمیکند


ـــمتنی از فاطی نخودیــــ