گیرم صورتت را آرایش کنی
سیرتت را
چه کار خواهی کرد؟