نمی گویم حتما چادری باشیم

اصلا هر طور که می خواهیم

محجبه باشیم

اما باشیم