یاد گرفته ام
فضای مجازی
چهار دیواری ندارد
که هر کاری خواستم بکنم
این جا همان خیابان های شلوغ تهران است
همه میبینند