در کودکی دنبال رنگارنگ بودی و این روز ها دنبال رنگ های پررنگ
همین طور که می روی باید بزرگتر شوی نه این که کودک بمانی
برادرم چشمت را به رنگ های خیابان بدوز
چشمت را به آبی آسمان خدا بدوز
که خدا بهتر می خرد تو را