مگر جز این است که سیاهی چادرتان

عزای ابدی بی چادر شدن

دختر علی در کربلاست؟

درود و صد درود بر شما.

حیف که تنها محرم و صفر،می توانیم هم همراهیتان کنیم.

ـــجمله ای از یک سیدــــ