در این دو راهی های حجاب و بی حجابی،
    این دو راهی پاکی آلودگی،
        من مطمئنم که تو
    تویی که دوست داری پاک باشی
قطعا پاکی و حجاب را انتخاب می کنی
    فقط ببین چه کسی فریاد می زند چادرت را در بیار
       و چه کسی می گوید حجابت را رعایت کن
    آن وقت مطمئنم که تو حجابت را کنار نمی گذاری
به خاطر تعدادی مرد هوس باز