چادر پوشیدن منطق و دلیل نمی خواهد

کمی فکر می خواهد

که بین یک دوراهی

کدام را باید انتخاب کنیم؟

خدا

یا چشم های هرزه و هوس دیگران

انتخاب با خودت