این پارچه ی سیاه

این دنیا سپر است

آن دنیا هم سپر

یکی برای گناه و دیگری آتش

خنکای بهشت گوارایتان باد دختران چادری