به زیبایی هایت که رسیدی
تا می توانی خسیس باش
تا می توانی گران فروشی کن