باید بوسه زد بر نجابت قدم هایی که برمیداری...

چهره معصومانه ات زیر نقاب چادر،

گنج وجودی پنهان کرده پشت چادرت،

نجابت صدایت،

صلابت گام هایت،

دل رحیمت،

رفتار زهراگونه ات تماما،

بوی عطر خدا می دهد...

این را برای خودت حفظ کن