چادر

همان

دیوار دور خانه

است...* محدودیتی از جنس امنیت و آسایش...


___از سید.م___