مگر غیر از این است

که برهنگی ما را می خواهند

برای لذت خودشان

من مرواریدم و ارزشمند

خودم را ارزان نمی فروشم

قیمتم را خدا می داند و بس