بین گرمی آفتاب
و گرمی نگاه آتشین تو+
گرمی آفتاب خنک تر است

+تویی که بند هوس در گردنت افتاده است برادرم