گنج به پنهان بودنش گنج است
اگر پنهان نباشد و در دسترس دیگر ارزش ندارد
دخترانه های من گنج های من است
آن ها را در خانه پنهان کرده ام
تا برایم ارزشمند باشد.